Een ontmoeting over De Stille Kempen

Op zaterdag 20 januari 2007 kwamen een twintigtal mensen uit verschillende disciplines (leefmilieu, natuur, kunst, cultuur, toerisme, justitie, onderwijs, gezondheidszorg … ) bij elkaar in het bezoekerscentrum Landschap De Liereman in Oud-Turnhout. Onderwerp van gesprek: De Stille Kempen.

‘De Stille Kempen’ is voor velen een begrip én een persoonlijke ervaring. Van oudsher wordt de streek immers geassocieerd met stilte, rust en ruimte. Die kwaliteiten zijn in onze moderne samenleving, waarin snelheid, drukte en overactiviteit de heersende norm zijn, een kostbaar goed geworden.

De laatste jaren zijn er zowel in de private als in de publieke sector ontwikkelingen die stilte als stilteroosleefkwaliteit opnieuw onder de aandacht brengen. Voorbeelden hiervan zijn: de officiële erkenning in 2001 van het stiltegebied Dender-Mark als Vlaams pilootproject, Vlaamse en provinciale overheden die gemeenten ondersteunen in hun beleid rond stilte en rust als collectieve waarden, de nominatie voor de Vlaamse Cultuurprijzen 2006 van het Centrum Waerbeke als stiltecentrum, de UNESCO-conventie voor het vrijwaren van het immateriële erfgoed, waartoe ook stilte behoort.

Stilte heeft akoestische, creatieve, helende en opvoedende aspecten. Steeds meer mensen ontdekken haar uniek, verbindend vermogen. Maar heeft de Kempen nog altijd iets met stilte als leefkwaliteit? Wat is de maatschappelijke relevantie ervan in onze regio?

Vormingplus Kempen wilde dat uitspitten en organiseerde in samenwerking met Natuurpunt Educatie en met steun van de gemeente Oud-Turnhout, Hofke van Chantraine en Centrum Waerbeke een informele ontmoeting met mensen uit diverse disciplines en sectoren die elk op een eigen, specifieke wijze affiniteit hebben met stiltebeleving.

Dirk Sturtewagen, coördinator van Centrum Waerbeke begeleidde het gesprek. Aan de hand van de stilteroos (zie foto) kwamen de verschillende aspecten van stilte en de maatschappelijke relevantie ervan aan bod. Verschillende deelnemers brachten vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage.

Het werd een boeiende kennismaking met stilte, rust en ruimte én de Kempen. De enthousiaste deelnemers vroegen uitdrukkelijk voor een vervolg. Het gesprek hierover mag niet stilvallen.

Wordt vervolgd.
Landschapswandeling

In de namiddag was er onder begeleiding van Jan Van den Berghe, Natuurpunt Educatie, een landschapswandeling in De Liereman. Dat natuurgebied behoort tot het netwerk van potentieel erkende stille gebieden in Vlaanderen.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken