met Elle, Gitte, Heleen, Igor, Jolien, Sofie en Viviane

Nieuwe Subsidiereglementen in Balen (Igor)

Balen heeft drie subsidiereglementen:

 • één voor de socio-culturele verenigingen (nieuw)
 • één voor de amateurkunsten (nieuw)
 • één voor projectsubsidies: Dit reglement moet nog verder geëvalueerd worden in 2015.

Tijdens de Algemene Vergadering werd een oproep gedaan voor medewerkers om de subsidiereglementen te evalueren. Zo ontstond een werkgroep. Deze groep gaf allerlei opmerkingen. Deze werden afgetoetst aan de beleidspannen.

Hervorming subsidiereglementen Beerse (Elle Verwaest)

In Beerse zijn de reglementen nog in volle ontwikkeling. Het is belangrijk dat zowel de  verenigingen als de lokale politici klaar zijn voor verandering van het reglement. Is de tijd rijp om dit proces aan te gaan?

Ook in Beerse werden geïnteresseerden gevraagd om er mee werk van te maken. Twaalf verenigingen hadden interesse. De cultuurbeleidscoördinator nam de functie van procesbegeleider op zich.

Er zijn intussen vier bijeenkomsten van de werkgroep achter de rug.

 Doel

 • Wat is goed?
 • Wat willen we kwijt?
 • Welk zijn onze aandachtspunten?

Enkele zaken die hieruit kwamen:

 • We moeten aandacht hebben voor startende verenigingen.
 • Verenigingen moeten planmatig werken. In feite moeten ze zelfbedruipend kunnen zijn.
 • Subsidies zijn er voor experimenten, extra’s, uitdagingen.

Door de denkoefening heeft de oorspronkelijke vraag zich uitgebreid tot de vraag ‘hoe kunnen we initiatiefnemers in onze gemeente ondersteunen?’ Er worden  meer vormen van ondersteuning dan het louter financiële subsidiereglement meegenomen.

Criteria

waaraan men op het einde van de rit de nieuwe regeling zal aftoetsen.pres01

Aandachtspunten

pres02

pres03

Principes die men vastlegde

 • Ondersteuning vanuit gemeentebestuur voor elke speler die, zonder persoonlijk winstbejag, een bijdrage levert aan het culturele gemeenschapsleven in de gemeente Beerse.
 • Éénmalige en regelmatige bijdrage.
 • Financiële ondersteuning wordt verleend op basis van een plan opgesteld door de vereniging (inhoudelijk + financieel).
 • Ondersteuning kan verschillende vormen aan nemen.

 Drie vormen van subsidies

 • Bestaanssubsidies als appreciatie dwz bedrag is geen exacte weerspiegeling van de inspanning van de vrijwilligers en moet dat ook niet zijn. Voor alle erkende verenigingen in de culturele sector (bijdragen aan het culturele gemeenschapsleven in Beerse).Voor verenigingen die naar buiten treden is er een extraatje .
 • Projectsubsidies. Twee vormen: voor kwaliteitsverbetering of risicodekkend voor onzekere factoren.
 • Stimuleringssubsidies (ter stimulering van… bvb de uitdagingen van het verenigingsleven)

belangrijke weetjes

 • Alle andere verenigingen (buiten de werkgroep) moeten nog mee op de kar.
 • Nominatieve subsidies passen niet meer in het nieuwe reglement. Niet zo simpel.
 • In Beerse werkt men niet meer met een traditionele cultuurraad, maar met het cultuurnetwerk. Dit verzamelt alle erkende socio-culturele verenigingen van onze gemeente. Op de bijeenkomsten van het netwerk (drie keer per jaar) leren de verenigingen elkaar kennen en krijgen ze interessante informatie aangereikt. Het cultuurnetwerk wil verenigingen stimuleren om meer samen te werken. Zo kwamen het thema communicatie en het thema armoede al aan bod.
 • De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur over alle culturele materies in onze gemeente. Dat kan gaan van straatnamen over erkenning van verenigingen tot het culturele beleid van het gemeentebestuur. De cultuurraad is samengesteld uit een afvaardiging van het socio-culturele verenigingsleven, andere adviesraden zoals jeugdraad, seniorenraad, en verenigingen voor en door mensen in armoede. Deskundigen (mensen die op professioneel vlak met cultuur bezig zijn) vervolledigen de groep.