Vormingplus Kempen wil volwassenen en groepen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en wil hun participatie aan het maatschappelijke en culturele leven stimuleren. De verdere ontwikkeling moet hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties verhogen. De participatie moet hun weerbaarheid en engagement in de samenleving versterken.

Finaal doen we dit om bij te dragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, klaar om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en nieuwe vraagstukken, problemen en uitdagingen constructief te beantwoorden. Vormingplus Kempen geeft zichzelf dus een maatschappelijke opdracht. De maatschappelijke betekenissen en invalshoeken zijn van doorslaggevend belang in alle activiteiten en processen die we ontplooien. We willen werk maken van een democratische en solidaire maatschappij die gaat voor diversiteit en duurzaamheid. We streven naar een samenleving waar mensen met verschillende visies en levensbeschouwingen elkaar respecteren, bevragen en beïnvloeden. Ons aanbod weerspiegelt sociale betrokkenheid. Door participatie, engagement en verantwoordelijkheid aan te moedigen, wil Vormingplus Kempen ook zelf een invloed hebben op maatschappelijke veranderingen.

Wat doen we ?

Vormingplus Kempen creëert dicht bij de mensen contexten die tot interactie en ontmoeting uitnodigen en hen ertoe aanzetten van en met elkaar te leren en dit op een ongedwongen en aangename manier.

We kijken daarom naar de Kempen als een ‘netwerk van leerkansen’. In dat netwerk zijn heel veel vormen van leren mogelijk én waardevol. Van informeel over niet-formeel tot formeel leren. Van impliciete leerprocessen tot sterk gestuurde en bewust geformaliseerde leerprocessen. Mensen leren in cursussen, op gespreksavonden of in avondonderwijs – maar ze leren ook tijdens buurtbijeenkomsten, bij de organisatie van een duurzaam festival of bij het samen formuleren van een advies aan de gemeenteraad. Leren is dus een open en voortdurend aanwezig proces.

We initiëren dus leerprocessen. Bij deze processen staat voortdurend de vraag centraal: wat kunnen we hier ondernemen opdat mensen hier iets leren voor zichzelf – maar ook opdat deze groep van mensen iets ontwikkelt of leert dat bijdraagt aan de samenleving. Educatief werk in deze brede betekenis is dus wezenlijk verbonden met gemeenschapsvorming en met de culturele functie. Open en levensbreed leren in groepen. Leren dat gericht is op maatschappelijke verandering en betrokkenheid. Samen werken aan een lerende samenleving.

Maar we doen niet alles. Leerprocessen in het volwassenenonderwijs bijvoorbeeld, of leerprocessen verbonden met arbeid, zitten aan de rand van ons gezichtsveld, maar we voelen er ons niet verantwoordelijk voor. We voelen ons wel verantwoordelijk voor leerprocessen die opgezet worden vanuit een sociaal-culturele methodiek – voor ons een belangrijke kwaliteitsstandaard.
Het initiëren van leerprocessen is dus onze kernactiviteit en ons wezen is sociaal-cultureel werk.

We doen niet alles zelf. We werken bij voorkeur samen met iedereen die bijdraagt aan het sociaal-culturele netwerk van leerkansen in de Kempen. Heel bewust. Samenwerking met anderen is een basisprincipe van de organisatie en vind je doorheen heel onze werking terug. Zo overleggen we met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden, … en stimuleren we hen tot onderlinge samenwerking. Vormingplus Kempen is netwerkvaardig. We staan open voor dialoog en bundelen graag onze krachten met andere organisaties. Door uitwisseling weten we de eigen kennis en expertise verder op te bouwen. Vormingplus Kempen heeft de ambitie nog verder te groeien in onze rol van sterke en gewaardeerde partner in de regio.

Vormingplus Kempen zorgt mee voor de verspreiding en bekendmaking van educatieve initiatieven van andere aanbieders. Door samenwerking en samenspraak met andere organisaties streven we naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.

Hoe?

Vormingplus Kempen wil het Kempense netwerk aan leerkansen op een kwaliteitsvolle manier vorm geven. Die kwaliteit situeert zich op verschillende vlakken.
Zowel de aanpak als de inhoud van onze initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. We gaan ervan uit dat ieder mens op zoek gaat naar wat zowel persoonlijk als maatschappelijk waardevol en verantwoord is, en dat hij van daaruit handelt, spreekt en luistert. Zo spreken wijzelf deelnemers dan ook aan. We beschouwen dit als een cruciale voorwaarde om integrerend en inclusief te werken.
Bovendien experimenteren we in ons aanbod voortdurend met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal-cultureel vormingswerk. We streven er tenslotte ook naar om ons aanbod voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol te maken.

Onze rollen

Onze activiteiten passen altijd binnen één of meerdere van volgende rollen:

 • We begeleiden: de agogische processen worden door ons begeleid. We hebben daar duidelijk het mandaat en de verantwoordelijkheid voor. Onze visie op leren is duidelijk zichtbaar in het verloop van het proces.
 • We leiden toe: we oriënteren doelgroepen actief in de richting van een sociaal-cultureel aanbod. We verlagen de drempels voor deelname aan sociaal-cultureel aanbod.
 • We ontsluiten: we maken het sociaal-culturele aanbod bekend en kenbaar via kanalen die afgestemd zijn op de verschillende doelgroepen.
 • We stemmen af: we brengen mensen en organisaties in de streek samen, organiseren overleg en proberen afspraken te maken. We stemmen aanbod en acties af op de vragen, behoeften en ambities die leven in de streek.
 • We adviseren: we stellen expertise inzake leerprocessen en netwerken ter beschikking. We zetten expertise inzake leerprocessen en netwerken actief en op maat in op vraag van partners/aanbieders/netwerken.
 • We stimuleren: we prikkelen actief onze partners/aanbieders/netwerken om maatschappelijk relevante thema’s in het eigen educatief aanbod op te nemen en om hun visie op leren en bijhorende methoden te verfrissen en te vernieuwen.
 • We signaleren: we vertalen vragen en thema’s vanuit netwerken en platformen uit het sociaal-cultureel werk of breder naar het niveau van beleid. We proberen beleid en overheid te bewegen om beter in te spelen op maat-schappelijke vragen en thema’s die we in het sociaal-cultureel werk tegen komen.

Onze plaats

We willen dat de regio Vormingplus Kempen ziet als een betrouwbare, professionele en relevante partner als het gaat om leerprocessen of als het gaat om samenlevingsthema’s die nieuwe leerprocessen vragen. We willen gezien worden als:

 • Motor: we leveren energie en middelen voor het opzetten van leerprocessen rond relevante thema’s. We nemen initiatief.
 • Laboratorium: we onderzoeken. We experimenteren. We zoeken creatieve antwoorden.
 • Pionier: we zoeken braakliggend terrein. We ontginnen nieuwe wegen, ontwikkelen nieuwe gebieden.
 • Draaischijf: we weten wat er in de regio gebeurt en doen daar iets mee. Veel gebeurt langs en via ons.
 • Baken: we willen gezien worden als positief en krachtig. Anderen richten zich op wat wij doen, we vormen een oriëntatiepunt.

Onze troeven

Om dat te bereiken, hebben we troeven:

 • We lezen de samenleving: Vormingplus Kempen houdt de vinger aan de pols. Voortdurend. We zoeken actief welke vragen of behoeften in de regio worden geformuleerd. We zijn gevoelig voor signalen. Voor maatschappelijke tendensen. We zoeken de gaten, de tekorten in het netwerk van leerkansen. Als helikopters bewaren we het overzicht.
 • We zijn regionaal sterk ingebed: we hebben relaties met doelgroepen, organisaties, overheden. Relaties met maatschappelijk kwetsbare groepen en hun organisaties hebben daarbinnen een heel belangrijke plaats: we willen extra inspanningen leveren om de participatie en emancipatie van deze groepen te vergroten. We nemen verder deel aan en dragen bij tot een veelheid van netwerken.
 • We hebben een sterke expertise rond leerprocessen: we hebben een visie op leren en vorming. We houden goed voor ogen wat we willen bereiken. Dat is ons uitgangspunt. Pas dan zoeken we open en onbevangen die verfrissende combinatie van methoden, die toelaat om dat ook echt te bereiken. ‘Vorm volgt functie’, noemen we dat. En niet andersom.

We zien onszelf als continu lerende en ontwikkelende organisatie en voeren een actief kwaliteitszorgbeleid. Een zorgzaam beleid voor de personeelsleden, freelancers en vrijwilligers is de garantie voor een sterke interne organisatie.

Voor wie?

Ieder mens heeft een recht op leren. Vormingplus Kempen wil er in de Kempen toe bijdragen dat ieder mens dat recht ook kan uitoefenen. We willen ieder mens gelijke kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen als een zelfstandige, zingevende, creatieve, sociaal voelende en maatschappijbetrokken volwassene die kritisch denkt en voor zijn mening uitkomt. Al onze initiatieven komen tegemoet aan educatieve vragen en behoeften die leven bij de volwassen inwoners van de Kempen, van de centrumsteden tot de kleinste landelijke gemeente, van Meerle tot Veerle. Speciale aandacht hebben we voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We willen doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt maar ook de werking met bereikte groepen intenser maken.

Onze visie, onze ambities en onze werkwijze vatten we samen in onderstaand schema: