Elders op deze site vind je de missie en visie van Vormingplus Kempen. Die wijkt qua opbouw en structuur wat af van de Vlaamse tekst. Die laatste vind je hieronder.

Voor de opmaak van het beleidsplan 2011-2015 gaven de Vlaamse Vormingplus-centra aan het HIVA de opdracht om een overkoepelende, gezamenlijke missie en visie voor de centra uit te wer­ken. Vormingplus Kempen onderschrijft dit Vlaamse verhaal. 

Mission Statement

Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, organiseren een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren.
De Vormingplus-centra streven ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. De centra gebruiken een breed gamma aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. Ze doen dat in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties en sectoren die ze willen stimuleren en inspireren.
Als dynamische organisaties willen de Vormingplus-centra garant staan voor expertise, ver-nieuwing, diversiteit en betrokkenheid.

Missie

Vormingplus staat voor dertien autonome sociaal-culturele vormingscentra verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Wat willen we ?

De Vormingplus-centra willen volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten. De centra stimuleren de participatie van mensen en groepen aan het maatschappelijke en culturele leven en versterken hun weerbaarheid en engagement in de samenleving. Tegelijk willen ze dicht bij de mensen ruimten creëren die tot interactie en ontmoeting uitnodigen om zo mensen ertoe aan te zetten van en met elkaar te leren op een ongedwongen en aangename manier.

Wat doen we ?

De Vormingplus-centra garanderen, elk binnen hun eigen regio, een breed en boeiend aanbod aan vormingsinitiatieven. Dat aanbod is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol. Het speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en omvat die thema’s die relevant zijn voor de inwoners van de regio.
De centra doen dat op eigen initiatief of samen met sleutelfiguren en organisaties die op vele terreinen actief zijn. Zo overleggen ze met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden, … en stimuleren hen ook tot onderlinge samenwerking.
De Vormingplus-centra zorgen ook voor de verspreiding en bekendmaking van educatieve ini-tiatieven van andere aanbieders. Door samenwerking en samenspraak met andere organisa-ties streven de centra naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.

Voor Wie ? Hoe ?

Alle Vormingplus-initiatieven komen tegemoet aan educatieve vragen en behoeften die leven bij de inwoners van Vlaanderen en Brussel, van de grootste stad tot de kleinste gemeente. Speciale aandacht hebben de Vormingplus-centra voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. Ze willen doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt maar ook de werking met bereikte groepen uit-breiden en intenser maken.
Zowel de aanpak als de inhoud van de Vormingplus-initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. De centra beschouwen dit als een cruciale voorwaarde om integrerend en inclusief te werken.
In hun aanbod experimenteren de centra met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal-cultureel vormingswerk.

Visie

Mens

De Vormingplus-centra willen iedere mens gelijke kansen geven om zich maximaal te ontwik-kelen als een zelfstandige, zingevende, creatieve en sociaal voelende volwassene die kritisch denkt en voor zijn mening uitkomt. De educatieve interesses en behoeften van de volwassen inwoners van de streek zijn daarbij het uitgangspunt.

Samenleving

De Vormingplus-centra willen werk maken van een democratische en solidaire maatschappij die gaat voor diversiteit en duurzaamheid. Ze streven naar een samenleving waar mensen met verschillende visies en levensbeschouwingen elkaar respecteren, bevragen en beïnvloeden. Het Vormingplus-aanbod weerspiegelt dus een sociale betrokkenheid. Door participatie, engagement en verantwoordelijkheid aan te moedigen, willen de Vormingplus-centra ook zelf een invloed hebben op maatschappelijke veranderingen.

Kwaliteit

Vormingplus staat voor deskundigheid en terreinkennis. De centra profileren zich als betrouw-bare en professionele organisaties. Ze zien zichzelf ook als continu lerende organisaties en voeren een actief kwaliteitszorgbeleid. De sociaal-culturele methodiek is een belangrijke kwa-liteitsstandaard. Ze staat voor een aanpak die maximaal rekening houdt met het doelpubliek.

Een zorgzaam beleid voor de gemotiveerde en bekwame personeelsleden, freelancers en vrijwilligers is de garantie voor een sterke interne organisatie.

Netwerking

Vormingplus-centra zijn netwerkvaardig. Ze staan altijd open voor dialoog en bundelen graag hun krachten met andere organisaties. Door uitwisseling weten ze de eigen kennis en exper-tise verder op te bouwen. De centra hebben de ambitie nog verder te groeien in hun rol van sterke en gewaardeerde partner in de regio.