De uitgebreide vacature

De uitgebreide vacature
De uitgebreide vacature2016-12-16T21:22:16+00:00

Vormingplus Kempen is één van de dertien regionale Volkshogescholen die in september 2003 door de Vlaamse Gemeenschap werd er­kend in het kader van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Vormingplus Kempen creëert contexten die tot interactie en ontmoe­ting uitnodigen en men­sen er toe aanzetten op een ongedwongen en aangename manier van en met elkaar te le­ren.

Vormingplus Kempen wil volwassenen en groepen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en wil hun participatie aan het maatschappelijke en culturele leven stimuleren. Deze educatieve werking enten we op wat er leeft in de maatschappij en meer specifiek, in onze regio. We ‘lezen’ de samenleving, houden vinger aan de pols. Vanuit breed gedragen maatschappelijke leerbehoeften geven we onze educatieve werking vorm, in samenwerking met lokale en regionale sleutelfiguren en organisaties.

Om aan deze ambities invulling te geven, willen we het team op vaste basis versterken met een gedreven en deskundig

SOCIAAL-CULTUREEL WERKER (M/V).

PROFIEL

Gedreven procesbegeleider

Je houdt ervan om met groepen aan de slag te gaan. Je creëert de juiste sfeer en setting zodat mensen in groep met, van en door elkaar leren. Je hebt een open houding en enthousiasmeert mensen om vanuit hun talenten en sterktes hun unieke bijdrage te leveren aan het leerproces en laat hen zo tot hun recht komen. Je werkt planmatig en bent een sterke organisator met oog voor kwaliteit.

Creatieve ontwikkelaar

Je hebt een open, alerte en creatieve geest en slaagt erin om maatschappelijke kwesties of inspirerende ideeën te concretiseren in nieuwe, innovatieve projecten en activiteiten. Je doet dit zelfstandig en draagt met enthousiasme de verantwoordelijkheid over je realisaties.

Energieke grensverlegger

Je hebt lef en durf om buiten gebaande paden te treden en gedurfde realisaties neer te zetten. Je gaat stevige ‘uitdagingen’ niet uit de weg maar bijt je er enthousiast in vast.

Netwerker in hart en nieren

Je houdt ervan je vlot te bewegen in het Kempense landschap. Je beschikt over sterke sociale, communicatieve en relationele vaardigheden. Je bent vertrouwd met het sociaal-culturele werkveld en bij uitbreiding met andere maatschappelijke sectoren en hun actoren. Je hebt een natuurlijke flair om nieuwe contacten te leggen en opportuniteiten voor samenwerking te detecteren.

Kritisch en analytisch denker

Je hebt een stevige en kritische visie op mens en maatschappij. Je staat voor een helder normen- en waardenkader en handelt daar consequent naar. Je houdt ervan je te verdiepen in maatschappelijke kwesties en slaagt erin na te gaan op welke manier deze kwesties aangepakt kunnen worden binnen de werking van de organisatie.

TAKEN

Beleidsontwikkeling en -uitvoering

 • Actieve en loyale participatie aan het teamwerk en de beleidsontwikkeling binnen Vormingplus Kempen.

Opzetten van leerprocessen via projectwerking

 • Ontwerpen, uitwerken en begeleiden van vormingsprocessen en –projecten
 • Instaan voor de promotie van en de verslaggeving over de vormingsprocessen en –projecten in samenspraak met de adjunct-coördinator en de communicatiemedewerker
 • Dragen van de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van vormingsprocessen en –projecten volgens de sociaal-culturele methodiek en de principes van integrale kwaliteitszorg en projectmanagement
 • Structureel overleg plegen met andere teamleden in het kader van de uitvoering van vormingsprocessen en –projecten aangaande begroting en afrekening, communicatie en promotie, administratieve en logistieke ondersteuning, inhoudelijke en methodische ondersteuning
 • Onderhouden van actieve relaties met partnerorganisaties in het kader van de uitvoering van vormingsprocessen en –projecten.

Onderhouden van bestaande educatieve acties

 • Updaten van de samenstelling van het aanbod van bestaande acties
 • Gericht en op maat promoten van deze acties naar de beoogde doelgroepen in samenspraak met de adjunct-coördinator en de communicatiemedewerker
 • Administratieve afhandeling en opvolging van de boekingen op deze acties.

Opzetten van educatieve activiteiten

 • Ontwerpen, uitwerken en begeleiden van eigen educatieve activiteiten volgens de sociaal-culturele methodiek en de principes van de integrale kwaliteitszorg (rol ‘begeleiden’)
 • Organiseren van overleg tussen lokale en regionale actoren met als doel hen een ruimte aan te bieden voor kennismaking, uitwisseling, expertiseopbouw en samenwerking (rol ‘afstemmen’)
 • Ontwerpen, uitwerken en begeleiden van educatieve activiteiten die voortvloeien uit de werking van voornoemde overlegplatformen (rol ‘begeleiden’).

Invulling geven aan de ‘gezichten’ laboratorium en pionier

 • Inzetten van creatieve, nieuwe werkvormen en aanpakken
 • Experimenteren met creatieve combinaties van en variaties op bestaande aanpakken
 • Aanboren van mogelijkheden tot vernieuwing van vormingsplaatsen, inhouden, doelgroepen en samenwerkingsverbanden.

Vergroten van de participatie en de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare volwassenen

 • Speciale aandacht besteden aan het beluisteren, betrekken en bereiken van maatschappelijk kwetsbare volwassenen
 • Bij het opzetten van nieuwe initiatieven aandacht hebben voor het bewust kiezen voor het betrekken van die doelgroep(en) waarop de behoefte waarrond gewerkt wordt, zich richt
 • Ontwerpen, uitwerken en begeleiden van toeleidingsinitiatieven met als doel maatschappelijk kwetsbare volwassenen te stimuleren tot participatie aan het maatschappelijke en culturele leven (rol ‘toeleiden’).

Opbouwen van kennis omtrent maatschappelijke en culturele ontwikkelingen/trends enerzijds en inhouden/werkvormen/goede praktijken anderzijds

 • Doornemen van relevante informatie omtrent maatschappelijke en culturele ontwikkelingen/trends als achtergrond bij de uitbouw van de projectwerking en de educatieve activiteiten.
 • Doornemen van relevante informatie en deelnemen aan overlegstructuren, studiedagen, vormingsmomenten… omtrent inhouden, werkvormen, goede praktijken… als ondersteuning bij de uitbouw van de projectwerking en de educatieve activiteiten.

Onderhouden en vernieuwen van ons netwerk

 • Bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten leggen in het kader van de uitbouw van het netwerk van de organisatie.

Verbreden en verdiepen van bereik en impact van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in de Kempen

 • Permanente en constructieve samenwerking met actoren uit de meest uiteenlopende maatschappelijke sectoren met bijzondere aandacht voor individuele burgers, nieuw soortige verenigingen, zelforganisaties, burgerinitiatieven en organisaties uit sectoren die ver(der) van ons afliggen.

Bestendigen en verder uitbouwen van de functies aanspreek- en steunpunt / draaischijf voor het sociaal-culturele werkveld in de regio

 • Verlenen van advies inzake leerprocessen (zowel inhoudelijk als agogisch), netwerking en thema’s op vraag van derden (rol ‘adviseren’)
 • Verlenen van advies inzake communicatie (zowel promotie als verslaggeving) op vraag van derden, dit in samenspraak met de adjunct-coördinator en de communicatiemedewerker (rol ‘adviseren’)
 • Vertalen van vragen en thema’s die leven binnen en buiten het sociaal-culturele veld naar het niveau van beleid (rol ‘signaleren’)

Lezen van de samenleving / de vinger aan de maatschappelijke pols houden (detectie)

 • Beschikken over een brede interesse in en zich betrokken weten op actualiteit, maatschappelijke trends en evoluties
 • Beschikken over een natuurlijke reflex om signalen, noden, ambities en opportuniteiten of m.a.w. behoeften die leven in de regio en in de brede samenleving, aan te voelen en te capteren
 • Voeden van de inhoudelijke werking van de organisatie door de gedetecteerde behoeften actief in te brengen op de daarvoor geëigende momenten.

Kiezen met welke behoeften er daadwerkelijk aan de slag gegaan wordt (selectie)

 • Inbrengen en verantwoorden van eigen voorkeur rond welke gedetecteerde behoeften de organisatie zou kunnen werken
 • In samenspraak met andere teamleden bepalen rond welke behoefte onderzoek zal gebeuren en wie dit zal opnemen
 • Onderzoeken van het draagvlak en de mogelijkheden van de gekozen behoefte op een zelf te bepalen wijze
 • Rapporteren (schriftelijk en mondeling) over de resultaten van het onderzoek.

Opzetten van educatieve activiteiten uitgaande van ‘behoeftegericht werken’ (realisatie)

 • Vertalen van de resultaten van hogervermeld onderzoek naar daadwerkelijke activiteiten in een zelf te bepalen werkvorm of aanpak of m.a.w. zelfstandig ontwikkelen van leerprocessen.

VEREISTEN

 • Minstens beschikken over een bachelorsdiploma (bij voorkeur Bachelor Sociaal-cultureel Werk).
 • Zich herkennen in de visie en eigen opdracht van Vormingplus Kempen.
 • Bereid zijn om enthousiast mee te werken aan de uitbouw van de visie en de eigen opdracht van Vormingplus Kempen.
 • Beschikken over een praktische en vlotte kennis van sociale media en courante computerprogramma’s: tekstverwerking, spreadsheet, mail, internet, facebook…
 • Loyaal in teamverband kunnen werken en transparant communiceren.
 • Bereid zijn om zich naar alle uithoeken van de regio (arrondissement Turnhout) te verplaatsen, ook ’s avonds.
 • Bereid zijn tot avond- en weekendwerk.

STREKKEN TOT AANBEVELING

 • Woonplaats of werkervaring in het arrondissement Turnhout.
 • Inzicht in of kennis van gemeentelijke structuren en/of bepaalde maatschappelijke sectoren en/of thematieken.
 • Redactionele vaardigheid.

WIJ BIEDEN

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een inspirerende werkomgeving en een uitdagend project.
 • Een salaris conform de geldende CAO (PC 329.1), op B1b-niveau. Bij 0 jaar anciënniteit bedraagt het brutomaandloon 2.453,58 euro. Er wordt maximaal een anciënniteit van vijf jaar toegekend wat overeenkomt met een brutomaandloon van 2.649,33 euro.
 • Fietsvergoeding.
 • Een soepele werkregeling.
 • Een transparant en correct systeem van recuperatie van overwerk.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van Cambio voor dienstverplaatsingen.
 • Mogelijkheden tot bijscholing.

PRAKTISCH

U solliciteert door een gemotiveerde brief met CV uiterlijk op 4 januari 2017 te sturen naar

Vormingplus Kempen
t.a.v. Jan Van Hout
Prins Boudewijnlaan 9 bus 2
2300 Turnhout

of per mail naar info@vormingpluskempen.be.

DE PROCEDURE

De selectieprocedure zal in twee fasen verlopen.

Fase 1 (in de week van 9 januari 2017)

Iedere kandidaat krijgt de mogelijkheid om zich gedurende vijf minuten aan de selectiecommissie voor te stellen en hen te overtuigen dat hij/zij de geschikte persoon is voor de functie.

Fase 2 (in de week van 16 en/of 23 januari 2017)

Uit fase 1 worden een aantal kandidaten geselecteerd die uitgenodigd worden voor een uitgebreid interview. Bij de uitnodiging krijgen de kandidaten ook nog een opdracht die ze op voorhand kunnen voorbereiden. Ter plaatse wordt hen ook nog een bijkomende opdracht gegeven.

Op basis van de resultaten van dit alles wordt de geschikte kandida(a)t(e) aangeduid.

 

Bij teveel kandidaten, wordt onmiddellijk overgegaan naar fase 2 (uitgebreid interview + opdrachten). De selectie hiervoor zal dan gebeuren op basis van de brief en het CV.

Bijkomende inlichtingen over de functie kan u tot en met 22 december 2016 verkrijgen bij coördinator Martine Coppieters, 014 41 15 65, martine@vormingpluskempen.be.

Datum indiensttreding: 1 april 2017.

 

[1] Een actie bundelt een aantal kwalitatieve educatieve activiteiten met een klassieke werkvorm rond een specifiek thema.

Toggle Sliding Bar Area