Adviesraden en burgerparticipatie

Burgerparticipatie is booming.
Het zorgt voor meer betrokkenheid en betere beslissingen. Maar het pad ernaartoe is wispelturig: oude modellen als adviesraden lijken vermolmd; de Nieuwe Burger wacht niet altijd op de overheid en gaat zelf aan de slag.

Hoe vind je je weg als cultuurschepen, vrijetijdscoördinator of cultuurwerker? Daarover gaat het op onze jaarlijkse Kempense Cultuurwerkersdag.

Op het programma

8u30 Onthaal & Ontbijt

We starten onze Cultuurwerkersdag met een heerlijk vegetarisch ontbijt. We nemen de tijd om kennis te maken, bij te praten en uit te wisselen over de gang van zaken in elkaars gemeente.

10u00 Inleiding door Miek De Kepper

Miek De Kepper
Miek De Kepper

Het lokaal cultuurbeleid kent geen geheimen voor Miek De Kepper. Ze werd al heel jong directeur van CC De Borre in Bierbeek en was daarna aan de slag bij o.a. de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra (huidige VVC) en de dienst cultuur, jeugd en sport bij VVSG. Toen ze enkele jaren geleden haar carrière afsloot bij Locus, het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra, schreef ze het boek Over Bach, cement en de postbode. 50 jaar lokaal cultuurbeleid. Miek leidt ons door die 50 jaar en focust op de rol die de burger doorheen de jaren gespeeld heeft in het vormgeven van dat lokaal cultuurbeleid.

10u30 Workshops

We voorzien vier interactieve sessies van 2 uur: Die worden halfweg samen onderbroken voor een kwartiertje pauze.

Die sessies worden halfweg samen onderbroken voor een kwartiertje pauze.

Sessie 1: Participatie? Hoe begin je eraan? – door Katrien Loots (Vormingplus Kempen)

Participatie is een modewoord: tal van gemeenten en organisaties nemen het op in hun beleidsplan, zonder te weten hoe het concreet waar te maken. Daar schuilt gevaar in. Als burgerparticipatie verkeerd wordt ingezet, kan het averechts werken. Tegelijkertijd is het een containerbegrip: er vallen honderden visies en werkvormen onder.

Katrien Loots schetst de visie van Vormingplus Kempen op participatie. Wat zijn de basisvoorwaarden om tot kwaliteitsvolle burgerbetrokkenheid te komen? Hoe kom je tot een participatief projectplan? Ze reikt handige modellen, inspirerende voorbeelden en concrete handvaten aan om een (gemeentelijke) beleidsvisie rond participatie te ontwikkelen.

Sessie 2: Adviesraden: historiek & kansen voor de toekomst  – door Wim Van Roy (De Wakkere Burger)
Wim Van Roy
[/media-credit] Wim Van Roy

Duizenden actieve burgers investeren tijd en energie in een cultuur-, jeugd- of andere raad. Hun ideeën en voorstellen betekenen een meerwaarde voor het lokale beleid. Tenminste, wanneer alles goed loopt. En dat is niet altijd het geval. Soms vragen adviesraden van het beleid sneller informatie en meer inspraak. Soms rekenen beleidsmakers op meer doordacht en constructief advieswerk.

De Wakkere Burger is een onafhankelijke organisatie die zich al sinds de jaren ’80 inzet voor de versterking van burgerparticipatie. Directeur Wim Van Roy heeft doorheen de jaren onschatbare expertise opgebouwd, die hij met jullie wil delen. Verwacht in deze sessie een kritische blik op de historiek én de toekomst van gemeentelijke adviesraden, met heel veel ruimte om in te gaan op specifieke vragen uit de Kempische context.

 

Sessie 3: Adviesraden hervormen: een praktijkverhaal – door Nick Verhoeven (Stad Herentals), Wannes Van Coillie en Jef Van Eyck (Vormingplus Kempen)

Stad Herentals trekt volop de kaart van de participatie. Via verschillende sporen willen ze de dialoog tussen burger en bestuur vernieuwen en versterken, om zo tot beter en meer gedragen beleid te komen.

Eén van de gekozen sporen is de adviesradenwerking. De stad maakt de omslag naar een nieuwe adviesstructuur, waarbij de kwaliteit van dialoog en van het advies centraal staat. Vormingplus Kempen begeleidt deze denkoefening aan de hand van een traject.

Nick Verhoeven, Wannes Van Coillie en Jef Van Eyck vertellen over het gelopen traject én bieden je een werkvorm aan om in je eigen gemeente aan de slag te gaan met adviesraden. Samen proberen we ook, aan de hand van die werkvorm, tot de essentie van een goede adviesraad te komen.

 

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken