We nodigden de Kempense cultuurwerkers uit in Herentals op donderdag 26 februari. We boden hen er een flinke brok, maar smaakvol gecondenseerde inhoud in een kort tijdsbestek.

13.00 WELKOM

13.15 INLEIDING DOOR LIESBETH DE WINTER

liesbethdewinterLiesbeth De Winter (stafmedewerkster van FOV – Federatie voor sociaal-cultureel werk) pleit voor een New Deal tussen middenveld en lokale besturen.

Op bestuurlijk vlak staat er de volgende jaren in Vlaanderen heel wat te gebeuren. In Vlaanderen. Burgers moeten zelfredzamer zijn, gemeenten autonomer en provincies afgeslankt (lees: zonder persoonsgebonden materies, zoals cultuur). De Vlaamse regering stuurt aan op bestuurlijke verandering maar biedt daarvoor weinig financiële ruimte. Een nieuwe context dus voor zowel lokale besturen als voor het middenveld. Nieuwe werkkaders (een New Deal) dringen zich op. Wat betekent dat voor medewerkers aan het lokale cultuurbeleid? Welke uitdagingen komen op ons af? Welke kansen biedt dit veranderde plaatje?

14.00 VRAGEN?

14.15 VERDIEPSESSIES

HET DECREET IN DE PRAKTIJK

Liesbeth De Winter van FOV antwoordt na haar inleiding op concrete vragen over de consequenties van het veranderde decreet ‘Lokaal cultuurbeleid’ en geeft concrete tips over hoe op gemeentelijk vlak een New Deal vorm kan krijgen.

SUBSIDIEREGLEMENTEN

In deze verdiepende sessie worden de criteria waaraan een reglement moet voldoen onder de loep genomen, we bekijken hoe het vernieuwingsproces in overleg met de verenigingen en andere stakeholders aangepakt kan worden. Er worden tips gegeven om zelf aan de slag te gaan. We brengen enkele goede en minder goede voorbeelden van subsidiereglementen.

KANSENGROEPEN EN VRIJETIJDSPARTICIPATIE

ingevandewalleInge Van de Walle werkt bij Demos. Ze heeft het in deze sessie over kansengroepen en vrijetijdsparticipatie.
Het lokaal vrijetijdsbeleid zal door het gewijzigde decreet andere vormen aannemen. Omdat de middelen voor cultuur, jeugd en sport op termijn dreigen op te gaan in de grote gemeentekas, is de focus op kansengroepen lang niet verzekerd. Reden te meer om de samenwerking te versterken en samen de contouren naar een sociaal gemeentelijk vrijetijdsbeleid uit te tekenen.
Aan de hand van good practices somt Inge de succesfactoren op voor dergelijke participatie.

HEDENDAAGSE COMMUNICATIEVORMEN EN PUBLIEKSTREKKERS

toonHoe bereik je de moderne cultuurbelever? Welke zijn vernieuwende promotievormen? Hoe boor je best een nieuw publiek aan? … Tijdens deze sessie trachten we hierop een antwoord te vinden.Toon Beullens van Culturnet Vlaanderen legt kort en krachtig uit hoe je binnen gemeentelijke cultuurcommunicatie het beschikbare aanbod optimaal afstemt op je (potentiële) publiek en hoe je daarvoor het best je communicatiekanalen inzet. Hij gaat hierbij kort in op aanbodanalyse met behulp van de UiTdatabank. Enkele methoden van publiekssegmentatie worden toegelicht. Dan bekijken we hoe je deze bevindingen kan uitzetten in een communicatiematrix. We bekijken ook hoe je deze methodieken kan aanwenden in het opzetten van intergemeentelijke of regionale cultuurcommunicatie.

15.00 MEET & GREET

met een hapje & een drankje (tot 16 uur)