Vind je beleid opnieuw uit

Denk van binnen naar buiten

De lokale democratie moet een nieuwe, naar buiten gerichte oriëntatie krijgen. Dat betekent onder andere dat je aansluiting zoekt met de burgers die geen onderdeel vormen van het netwerk van adviesraden of die de weg naar formele inspraakmechanismen niet (willen) vinden. Het beleid moet zich laten ‘voeden’ door de burgers en zal daardoor naar buiten kantelen in plaats van naar binnen.

Ga partnerschappen aan

Vroeger wist een politicus wie zijn achterban was, nu niet meer. Hij moet dus constant draagvlak zoeken, aansluiting zoeken bij wat leeft in de samenleving. Dat doe je vooral door partnerschappen aan te gaan. De beste burgemeesters gaan voluit voor het creëren van netwerken met burgers en middenveld.

Werk bottum-up

Zet je vertrouwde bestuurderslogica opzij en kijk hoe burgers zichzelf organiseren en wat op verschillende niveaus in de gemeente of stad aan initiatieven groeit. Werk vanuit wat burgerinitiatieven, ondernemers en maatschappelijk actieve groepen uit de samenleving aanreiken.

Kom uit het gemeentehuis

Het gekende en oude gezegde dat je naar mensen toe moet als je hun mening wil kennen, is nog steeds een waarheid als een koe. De nieuwe media kunnen dat rechtstreeks contact niet vervangen en garanderen geen nieuwe dialoog met burgers. Naar de mensen gaan kost tijd en vraagt wat inspanningen, maar de return is navenant.

Geef burgervoorstellen een plaats

Elke democratie bestaat uit twee elementen: het recht om af te vaardigen en het recht om voor te stellen. Dat eerste recht is goed geregeld en in procedures gegoten maar die tweede poot is nu nog onvoldoende ontwikkeld. Ga op zoek naar een evenwicht tussen die twee.

Intelligent nietsdoen

Een moderne overheid trekt zich terug op essentiële kaders en bemoeit zich van daaruit actief met de samenleving. Terughoudend zijn als regel en actief waar nodig. Wees voorzichtig met wat je zelf doet: neem niet te veel initiatief, maar sluit aan bij wat leeft en stimuleer dat de burgers zo actief mogelijk zijn of worden.

Prikkel de burger

Besturen moeten burgers verleiden tot actie. Zet initiatieven op waar burgers uitgenodigd worden om aan de lokale samenleving te werken. Creëer contexten voor democratisch burgerschap. Stimuleer burgers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid meer op te nemen.

Let op voor misbruik

Het zelfinitiatief van burgers mag niet worden misbruikt om de hiaten te vullen van een terugtredende overheid. Niet alle taken, opdrachten en verantwoordelijkheden mag je overlaten aan burgerinitiatieven en lokale gemeenschappen. Blijf eigen taken (publieke dienstverlening) uitoefenen maar geef burgers hierin ruimte om mee te spelen.

Sla niet door

Ondersteun je burgers maar laat ze niet alles zelf doen. Participatie-acties mogen geen besparingsacties worden. Ambtenaren krijgen hierdoor een andere rol: ze worden aanspreekpunt en spilfiguur.

Zie participatie als een kans

De dialoog met de burgers mag niet als opdracht en noch minder als bedreiging worden gezien of ervaren. Het is als een unieke kans om (gratis) nieuwe, interessante ideeën te verzamelen en draagvlak voor de eigen beleidskeuzes te vergroten. Daarbij mogen/moeten de bestaande, decretale verplichtingen geen boven- maar een ondergrens zijn. Sommige adviesraden moeten, maar er MAG nog veel meer.

Neem de mensen serieus

Het is niet evident dat burgers zich engageren voor een dialoog met het bestuur. Neem hen dus serieus als ze dat toch willen doen. Beschouw hen niet enkel als deelnemers, maar geef ze het gevoel dat ze volwaardige partners zijn.

Durf te springen

Participatiewerk schrikt veel gemeentebesturen af. Deze schrik is nochtans onterecht. Goede participatietrajecten verrijken je lokaal bestuur juist. Overwin je koudwatervrees en durf er voor te gaan.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken