Kathleen Helsen: “Geef participatie een plaats in je bestuur”

gemeenteraadslid in Herselt, gedeputeerde in de provincie Antwerpen

Waarom koos je voor een functie/mandaat in een lokaal bestuur?

Ongeveer 30 jaar geleden was ik hoofdleidster in de jeugdbeweging en kwam ik regelmatig vanuit dat engagement in contact met de lokale overheid. Een jeugdbeleid kreeg in die tijd in onze gemeente geen plaats. Het is vanuit die verontwaardiging dat ik contact opnam met de verkozenen in verschillende politieke partijen in mijn gemeente. Enkel de toenmalige CVP toonde interesse in mijn verhaal en visie. Ik werd uitgenodigd op de partijvergaderingen om mee te schrijven aan een beleidsvisie. Actief deelnemen aan het gemeentebestuur was niet zozeer mijn plan of ambitie. Ik nam deel aan de verkiezingen in 1988 om de partij uit de nood te helpen omdat net voordat de kieslijsten moesten ingediend worden een kandidaat wegviel op de lijst. Geheel onverwachts behaalde ik een zeer goede kiesuitslag waardoor ik niet alleen in de gemeenteraad terecht kwam, maar ook in het schepencollege. Dit was de start van een zeer boeiende en uitdagende politieke loopbaan.

Wat is tot nu toe jouw beste ervaring met bewonersparticipatie?

Foto: Chris Stessens

Ik heb betrokkenheid van de bevolking bij het beleid altijd belangrijk gevonden. Toen de gemeente begin de jaren ’90 van Vlaanderen middelen ontving om de kansarmoede te bestrijden, organiseerde ik als schepen een zeer ruimte consultatieronde onder de bevolking. In elk dorp vulden we een parochiezaal met inwoners om naar hun visie te polsen en hen mee richting te laten geven aan de aanwending van de budgetten. Het was voor het eerst dat de inwoners van Herselt betrokken werden bij het beleid. Ook voor de opmaak van een jeugd- en cultuurbeleidsplan ben ik steeds in dialoog gegaan met het werkveld.

Een tweede keer dat ik als schepen de inwoners op grote schaal betrok bij mijn beleid was bij de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan wonen. Zowat 800 inwoners werden uitgenodigd om na te denken over de manier waarop ze in hun gemeente willen wonen. Ik kijk met grote tevredenheid terug op het gelopen participatietraject omdat inwoners goed geïnformeerd werden en op die basis in dialoog gingen met elkaar en tot nieuwe inzichten en voorstellen kwamen. Met het participatietraject hebben we draagvlak gecreëerd voor een vooruitstrevend plan.

Belangrijk is om het participatietraject door externen en professioneel te laten begeleiden. Kathleen Helsen

Heb je een concrete tip om vanuit een lokaal bestuur meer/beter burgers te betrekken?

Ik adviseer elk bestuur om participatie een plaats te geven in de manier waarop ze besturen. Het is van groot belang om inwoners eerst op een heel neutrale manier te informeren over het thema waarvoor participatie georganiseerd wordt. Belangrijk is om het participatietraject door externen en professioneel te laten begeleiden. Neem de resultaten van het participatietraject au serieux en geef nadien vanuit het beleid zeer goed aan op welke manier rekening wordt gehouden met de output van het participatietraject.

Welke grootste hinderpaal zie je in je werkomgeving om burgers te betrekken?

In een crisissituatie waarin heel snel moet gehandeld worden is het moeilijk om een ruim participatietraject te organiseren maar in alle andere gevallen zie ik geen enkele reden geen werk te maken van participatie.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken